Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia wydziału

Wydział Pedagogiki i Psychologii został utworzony 7 września 2020 roku na mocy Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Profesora Piotra Borka (Nr R/Z.0201-59/2020). Na mocy Zarządzenia Wydział Nauk Społecznych uległ przekształceniu i podziałowi na dwie jednostki:

1) Wydział Pedagogiki i Psychologii (WPP)

2) Wydział Nauk Społecznych (WNS).

W oparciu o w/w dokumenty Wydział Pedagogiki i Psychologii został wyodrębniony od dnia 1 października 2020 r. w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wydział Pedagogiki i Psychologii swój początek bierze z Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W dniu 15 marca 1991 r. Rada Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej podjęła uchwałę o przeniesieniu kierunku pedagogika do nowego wydziału. W dniu 12 lutego 1992 r. na mocy Zarządzenia Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, wyodrębniono Wydział Pedagogiczny z Wydziału Humanistycznego. Siedzibą Wydziału stał się gmach przy ul. Romana Ingardena 4. Rada Wydziału Pedagogicznego, po uzyskaniu przez Wydział stosownych uprawnień, pierwszy stopień doktora w zakresie pedagogiki nadała 7 stycznia 1994 r. W roku 2008 z Wydziału Pedagogicznego wyodrębniono Wydział Sztuki. 1 października 2019 roku, na mocy zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i zgodna z § 57 ust. 3 obowiązującego Statutu Uczelni uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 roku, nastąpiły zmiany w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, na skutek których Wydział Pedagogiczny został włączony do Wydziału Nauk Społecznych.

Obecnie Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika. W skład struktury Wydziału wchodzą: Rada Dyscypliny Pedagogika oraz Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Psychologia.

Władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii od dnia 1 października 2020 r.

  • dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
  • dr hab. Barbara Nowak, prof. UP – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika.
  • dr Łukasz Krzywoszański – Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Psychologia.
  • dr Alina Kałużna- Wielobób – Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. Dyscypliny Psychologia.
  • dr Katarzyna Białożyt – Sekretarz Naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii.